СПЕЧЕЛИ с Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick в магазини Елитис в периода 03 декември 2015 г. – 10 януари 2016 г.

СПЕЧЕЛИ с Vanish, Calgon, CillitBang, Finish и/ или AirWickв магазини Елитисв периода

03 декември 2015 г. – 10 януари 2016 г.

Официални правила

 1. 1.     МЕХАНИЗЪМ НА ИГРА С ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ Vanish, Calgon, CillitBang, Finish & AirWick

Механизъм: Всеки желаещ да участва в играта трябва да закупи продукти с марката Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick на стойност над 8,00 лева с ДДС. В играта участват всички видове и разфасовки на продуктите с марка Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick, внасяни и дистрибутирани от „Аксон България“ ООД.  За да участва в играта, участникът трябва да попълни талон за участие, който може да получи на касовата зона, след като представи касова бележка, удостоверяваща покупката на продукт/и Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick на стойност над 8,00 лв. с ДДС. 

 • Всеки участник трябва да попълни четливо данните си в талона и да го пусне в специалната томболна кутия на играта Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish & AirWick , поставена във всеки магазин на Елитис на касова зона.
 • Наградата е пералня BEKO EV 5800, като общият брой на наградите е 7 бр., всяка на стойност 349 лв. с ДДС.
 • Тегленето на наградите (7 перални BEKO EV 5800) ще се извърши на 20.01.2016 г. в присъствието на нотариус. Печелившите ще бъдат уведомени по телефона.
 • Играта стартира на 03.12.2015 г. и приключва на 10.01.2016 г. След приключване на играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че играта все още продължава.
 • Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип, като участват всички талони, пуснати в урните в периода на играта и отговарящи на условията за участие.
 • Участниците в играта се задължават да пазят касовата бележка от покупката, за удостоверяване на покупка на продукти Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick на стойност над 8,00 лв. с ДДС в срок от 25 работни дни след изтеглянето на печелившите. Касовата бележка от покупката ще се изисква при получаване на наградата и номерът й трябва да съответства на номера, попълнен в талона за участие.

В играта нямат право да участват служители на фирмата-организатор ТП Рекит Бенкизер Румъния, служители на фирмата-дистрибутор „Аксон България” ООД и служители на търговската верига, в която се провежда играта, както и лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия.

 

 1. 2.     ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Играта с предметни награди се организира и провежда от ТП Рекит Бенкизер Румъния с адрес на управление: гр. София 1407, ул. Златен рог 22, с ЕИК 176334893, представлявано от Йордан Иванов и Аксон България ООД, с адрес на управление гр. София 1360, ул. Георги Караславов 14а, с ЕИК 040117400, представлявано от Георгиос Диамантис.

Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.

 1. 3.     ТЕРИТОРИЯ

Играта с предметни награди се провежда на територията на Република България. Играта е валидна само за всички магазини Елитис в градовете: София,  Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Хасково,

 1. 4.     ПЕРИОД НА ИГРАТА

Играта с предметни награди започва на 03.12.2015 г. и приключва в полунощ на 10.01.2016 г.  

Организаторите потвърждават, че играта започва на 03 декември 2015 г. и продължава до 10 януари 2016 г., независимо че преди 03 декеври 2015 г. и след 10 януари 2016 г. рекламни материали, оповестяващи играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.

 1. 5.     УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

Всички пълнолетни граждани на Република България, които имат постоянен адрес в страната могат да участват в играта с предметни награди. Лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в играта. Служители на „Елитис“ ЕООД също нямат право да участват в играта.

 1. 6.     ДЕФИНИЦИИ

Правилата на играта съдържат следните термини:

УЧАСТНИК: „УЧАСТНИК” се нарича всяко лице, което е закупило стоки под марките Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick на стойност, не по-малка от 8,00 лв. с ДДС и което се включи в играта чрез предоставяне на необходимите данни (имена, телефон, град и номер на касов бон, в който се отчита закупуването на стоки под марките Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick на стойност не по-малко от 8,00 лева с ДДС) не по-късно от 24:00 на 10.01.2016 г. Всеки един участник има право да участва с неограничен брой талони, съответстващи на броя касови бележки, в които се отчита закупуването на стоки под марките Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick на стойност, не по-малка от 8,00 лева с ДДС.

ПЕЧЕЛИВШ: „ПЕЧЕЛИВШ“ се нарича всяко лице, което ще бъде изтеглено на 20.01.2016 г. на случаен принцип и ще спечели една от предварително обявените награди – 1 от 7 перални BEKO EV 5800.

 1. 7.     ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА

Потребителите могат да се включат в играта с предметни награди по следния начин:

Всеки, който в периода 03.12.2015 г. – 10.01.2016 г., закупи стоки под марките Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick на стойност, не по-малка от 8,00 лева с ДДС, може да участва в томболата за спечелване на 1 от 7 перални BEKO EV 5800. В играта ще бъдат включени и ще участват всички клиенти, които са предоставили необходимите данни (име, презиме и фамилия, телефон за връзка, номер на касовата бележка, която удостоверява покупката на стоки под марката Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick на стойност, не по-малко от 8,00 лева с ДДС) не по-късно от 24:00 ч. на 10.01.2016 г. 

 1. 8.     ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Определянето на победителите ще се осъществи чрез изтегляне на талони на случаен принцип на 20.01.2016 г., по един печеливш и една резерва за всяка от 7-те награди, в присъствие на нотариус. Всеки един участник има право да участва с неограничен брой талони, съответстващи на броя касови бележки, в които се отчита закупуването на стоки под марките Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick на стойност, не по-малка от 8,00 лева с ДДС. Всеки участник може да пусне брой талони за участие в томболата, равен на стойността на направената покупка от участващите продукти. Всеки опит да се участва с повече от един талон, с попълнен един и същ номер на касова бележка, ще се счита за умишлена манипулация и участникът няма да бъде допуснат до тегленето на наградите.

 • Организаторът няма да използва процедури и алгоритми, по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.
 • Всеки участник  може да спечели само една награда.
 • Информация за победителите, вкл. име, фамилия, телефон, град ще се предостави в Централата на Елитис ЕООД – гр. Варна, ул. „Никола Симов” № 3.

Случаи на дисквалифициране на участниците, нарушаващи Правилата на играта с предметни награди:

Ако организаторът заподозре, че участник е нарушил правилата на играта, той е длъжен да даде на участника възможност да обясни, че той/тя е действал/а в съгласие с правилата на играта. В такъв случай, в срок от 10 дни след получаване на уведомление чрез телефонно обаждане за съмнение в нарушаване на правилата на играта, участникът, заподозрян в нарушаване на правилата, трябва да докаже безспорно и по начин, определен от организатора, че той/тя е следвал/а стриктно правилата на играта. В случай че участникът не докаже това по начините, определени от организатора или не отговори на неговите опити за контакт, организаторът незабавно ще го/я дисквалифицира.

Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез телефонни разговори посредством предоставения на талона телефон за обратна връзка.

Организаторът, дистрибуторът и търговската верига, в която се провежда играта, не поемат отговорност за:

 • Повредени касови бележки или за касови бележки с несъответстващо на условията съдържание.
 • Неточно попълнени данни в талоните за участие, които правят невъзможно свързването на Организаторите със спечелилите участници.
 • Изгубени касови бележки.
 • Невъзможност за осъществяване на контакт със спечелилите участници, както и в случаите на неполучаване на наградите в предвидения срок.

Решенията на организатора по отношение на евентуални дисквалификации на участници в играта са окончателни. Съставя се протокол за действията и решенията на организатора.

 1. 9.     НАГРАДИ В ИГРАТА

7 перални BEKO EV 5800, предоставени от ТП Рекит Бенкизер Румъния и Аксон България ООД.

 1. 10.  ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всички печеливши участници ще бъдат информирани от организатора за спечелването на наградата на посочения телефон не по-късно от 10 работни дни след изтеглянето им.

 1. 11.  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всички участници в играта с предметни награди дават изричното си съгласие за  обявяването/публикуването на името и фамилията им в материали, анонсиращи печелившите от играта.

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят своята самоличност при предаване на наградата, чрез предоставяне на документ за самоличност със снимка (напр. лична карта).

При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си той/тя губи правото си върху наградата, а наградата се присъжда на изтеглен като резерва участник. 

Участниците в играта са запознати, че броят на наградите, които ще бъдат връчени в играта, е ограничен – 7 перални BEKO EV 5800. Всяко попълване на талон за участие гарантира участие в тегленето на наградите при равни условия, но не гарантира спечелването на награда.

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на играта с предметни награди, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати играта.

Участниците трябва да бъдат информирани за това на посочения от тях телефон за връзка в талона. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с играта или прилагането на правилата на играта, са финални и се отнасят до всички участници.

Всички награди се предават на печелившите в съответния магазин Елитис, в който е подаден талона за участие. При получаването на награда се представя касовата бележка, удостоверяваща покупка на продукти Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish и/ или AirWick на стойност над 8.00 лева с ДДС., с номер на касовата бележка, отговарящ на номера, попълнен в талона за участие и изтеглен като печеливш. В случаите, в които участникът не може да предостави такава, неговото участие ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първата резерва от списъка с печеливши.

 1. 12.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

Съгласието с Правилата на играта с предметни награди е необходимо условие за участие в играта. Със заявяване на желанието си да участва в играта и с попълване на талон за участие, участникът безусловно приема и напълно се съгласява с настоящите правила. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (телефон и/или имена).

Организаторът, дистрибуторът и търговската верига, в която се провежда играта, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.

 1. 13.  ПРАВИЛА НА ИГРАTA И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Правилата на играта са достъпни в писмен (разпечатан) вариант в  съответните магазини Елитис, както  и на интернет адрес:  http://www.finish.bg/

 1. 14.  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТП Рекит Бенкизер Румъния - Организатор, Аксон България ООД – Дистрибутор и Елитис ЕООД гарантират сигурността на Вашите лични данни и законосъобразното им обработване в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

С приемането на Правилата на играта с предметни награди, всеки участник се съгласява, че ако бъде обявен за Печеливш в играта, неговите име и фамилия ще бъдат публикувани на интернет страницата на   на Елитис: http://elitis.bg/

Списъкът с печелившите участници ще се съхранява от Елитис ЕООД, гр. Варна, ул. „Никола Симов” № 3 за срок от 1 (един) месец след получаване на копие от протокола за излъчване на печеливши.

С участието си в играта с предметни награди и доброволното предоставяне на личните си данни участникът дава своето свободно изразено, конкретно и информирано съгласие всяко от следните лица: „ТП Рекит Бенкизер“ Румъния - Организатор, „Аксон България” ООД – Дистрибутор и „Елитис“ ЕООД да събират и съхраняват предоставените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и настоящите Правила. Събраните съгласно Правилата на играта лични данни ще се използват за целите на играта. В случай че не сте съгласни личните ви данни да бъдат обработвани при по реда на тези Официални правила, молим да не ни ги предоставяте.

 1. 15.  РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

За всички оплаквания отговаря Организаторът на играта с предметни награди. При постъпване на оплаквания, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалия оплакването участник за това. Организаторът има право да отстрани участници, за които подозира, че нарушават правилата на играта. Решенията на Организатора относно възможните дисквалификации са окончателни.

Настоящите Правила на играта с предметни награди ще се обявят на 03.12.2015 година в магазини Елитис, както и на сайта: www.finish.bg.

 

-----------------

 

СПЕЧЕЛИ с AirWickи/или Calgon в магазини Кауфландв периода

02 – 15 ноември 2015 г.

Официални правила

 1. 1.     МЕХАНИЗЪМ НА ИГРА С ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ AirWick & Calgon

Механизъм: Всеки желаещ да участва в играта трябва да закупи продукти с марката AirWick и/или Calgon на стойност над 8,00 лева с ДДС. В играта участват всички видове и разфасовки на продуктите с марка AirWick и Calgon, внасяни и дистрибутирани от „Аксон България“ ООД.  За да участва в играта, участникът трябва да попълни талон за участие, който може да получи на бюро „Информация”, след като представи касова бележка, удостоверяваща покупката на продукт/и AirWick и/или Calgonна стойност над 8,00 лв. с ДДС. 

 • Всеки участник трябва да попълни четливо данните си в талона и да го пусне в специалната томболна кутия на играта AirWick&Calgon, поставена във всеки магазин на Кауфланд на бюро „Информация”.
 • Наградата е телевизор Philips, модел 22PFH4000/88, като общият брой на наградите е 54 бр., всеки на стойност 260,00 лв. с ДДС.
 • Тегленето на наградите (54 телевизора Philips, модел 22PFH4000/88) ще се извърши в периода 30.11 - 02.12.2015  г. в присъствието на нотариус. Печелившите ще бъдат уведомени по телефона.
 • Играта стартира на 02.11.2015 г. и приключва на 15.11.2015 г. След приключване на играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че играта все още продължава.
 • Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип, като участват всички талони, пуснати в урните в периода на играта и отговарящи на условията за участие.
 • Участниците в играта се задължават да пазят касовата бележка от покупката, за удостоверяване на покупка на продукти Calgon и/или Air Wick на стойност над 8,00 лв. с ДДС в срок от 25 работни дни след изтеглянето на печелившите. Касовата бележка от покупката ще се изисква при получаване на наградата и номерът й трябва да съответства на номера, попълнен в талона за участие.

В играта нямат право да участват служители на фирмата-организатор ТП Рекит Бенкизер Румъния, служители на фирмата-дистрибутор „Аксон България” ООД и служители на търговската верига, в която се провежда играта, както и лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия.

 

 1. 2.     ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Играта с предметни награди се организира и провежда от ТП Рекит Бенкизер Румъния с адрес на управление: гр. София 1407, ул. Златен рог 22, с ЕИК 176334893, представлявано от Йордан Иванов и Аксон България ООД, с адрес на управление гр. София 1360, ул. Георги Караславов 14а, с ЕИК 040117400, представлявано от Георгиос Диамантис.

Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.

 1. 3.     ТЕРИТОРИЯ

Играта с предметни награди се провежда на територията на Република България. Играта е валидна само всички магазини Кауфланд в градовете: София, Перник, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново, Плевен, Добрич, Силистра, Шумен, Разград, Казанлък, Димитровград, Сливен, Хасково, Ямбол, Враца, Видин, Пазарджик, Монтана, Севлиево, Кюстендил, Ботевград, Търговище, Горна Оряховица, Габрово, Сандански, Кърджали, Дупница, Карлово, Асеновград.

 1. 4.     ПЕРИОД НА ИГРАТА

Играта с предметни награди започва на 02.11.2015 г. и приключва в полунощ на 15.11.2015 г.  

Организаторите потвърждават, че играта започва на 02 ноември 2015 г. и продължава до 15 ноември 2015 г., независимо че преди 02 номеври 2015 г. и след 15 ноември 2015 г. рекламни материали, оповестяващи играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.

 1. 5.     УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

Всички пълнолетни граждани на Република България, които имат постоянен адрес в страната могат да участват в играта с предметни награди. Лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семейството им, както и техни роднини по права линия, не могат да участват в играта. Служители на „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД също нямат право да участват в играта.

 

 

 

 

 

 1. 6.     ДЕФИНИЦИИ

Правилата на играта съдържат следните термини:

УЧАСТНИК: „УЧАСТНИК” се нарича всяко лице, което е закупило стоки под марките AirWick и/или Calgon на стойност, не по-малка от 8,00 лв. с ДДС и което се включи в играта чрез предоставяне на необходимите данни (имена, телефон, град и номер на касов бон, в който се отчита закупуването на стоки под марките AirWick и/или Calgonна стойност не по-малко от 8,00 лева с ДДС) не по-късно от 24:00 на 15.11.2015 г. Всеки един участник има право да участва с неограничен брой талони, съответстващи на броя касови бележки, в които се отчита закупуването на стоки под марките AirWick и/или Calgonна стойност, не по-малка от 8,00 лева с ДДС.

ПЕЧЕЛИВШ: „ПЕЧЕЛИВШ“ се нарича всяко лице, което ще бъде изтеглено в периода 30.11 - 02.12.2015 година на случаен принцип и ще спечели една от предварително обявените награди – 1 от 54 телевизора с марката Philips, модел 22PFH4000/88.

 1. 7.     ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА

Потребителите могат да се включат в играта с предметни награди по следния начин:

Всеки, който в периода 02.11. – 15.11.2015 г., закупи стоки под марките AirWick и/или Calgon на стойност, не по-малка от 8,00 лева с ДДС, може да участва в томболата за спечелване на 1 от 54 телевизора с марката Philips, модел 22PFH4000/88. В играта ще бъдат включени и ще участват всички клиенти, които са предоставили необходимите данни (име, презиме и фамилия, телефон за връзка, номер на касовата бележка, която удостоверява покупката на стоки под марката AirWick и/или Calgon на стойност, не по-малко от 8,00 лева с ДДС) не по-късно от 24:00 ч. на 15.11.2015 г. 

 1. 8.     ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Определянето на победителите ще се осъществи чрез изтегляне на талони на случаен принцип, по един печеливш и една резерва за всеки магазин Кауфланд, в периода 30.11 - 02.12.2015 г. в присъствие на нотариус. Всеки един участник има право да участва с неограничен брой талони, съответстващи на броя касови бележки, в които се отчита закупуването на стоки под марките AirWick и/или Calgon на стойност, не по-малка от 8,00 лева с ДДС. Всеки участник може да пусне брой талони за участие в томболата, равен на стойността на направената покупка от участващите продукти. Всеки опит да се участва с повече от един талон, с попълнен един и същ номер на касова бележка, ще се счита за умишлена манипулация и участникът няма да бъде допуснат до тегленето на наградите.

 • Организаторът няма да използва процедури и алгоритми, по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.
 • Всеки участник  може да спечели само една награда.
 • Информация за победителите, вкл. име, фамилия, телефон, град ще се предостави в Централата на Кауфланд.

Случаи на дисквалифициране на участниците, нарушаващи Правилата на играта с предметни награди:

Ако организаторът заподозре, че участник е нарушил правилата на играта, той е длъжен да даде на участника възможност да обясни, че той/тя е действал/а в съгласие с правилата на играта. В такъв случай, в срок от 10 дни след получаване на уведомление чрез телефонно обаждане за съмнение в нарушаване на правилата на играта, участникът, заподозрян в нарушаване на правилата, трябва да докаже безспорно и по начин, определен от организатора, че той/тя е следвал/а стриктно правилата на играта. В случай че участникът не докаже това по начините, определени от организатора или не отговори на неговите опити за контакт, организаторът незабавно ще го/я дисквалифицира.

Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез телефонни разговори посредством предоставения на талона телефон за обратна връзка.

Организаторът, дистрибуторът и търговската верига, в която се провежда играта, не поемат отговорност за:

 • Повредени касови бележки или за касови бележки с несъответстващо на условията съдържание.
 • Неточно попълнени данни в талоните за участие, които правят невъзможно свързването на Организаторите със спечелилите участници.
 • Изгубени касови бележки.
 • Невъзможност за осъществяване на контакт със спечелилите участници, както и в случаите на неполучаване на наградите в предвидения срок.

Решенията на организатора по отношение на евентуални дисквалификации на участници в играта са окончателни. Съставя се протокол за действията и решенията на организатора.

 1. 9.     НАГРАДИ В ИГРАТА

54 телевизора Philips, модел 22PFH4000/88, предоставени от ТП Рекит Бенкизер Румъния и Аксон България ООД.

 1. 10.  ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всички печеливши участници ще бъдат информирани от организатора за спечелването на наградата на посочения телефон не по-късно от 10 работни дни след изтеглянето им.

 1. 11.  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДИТЕ И ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всички участници в играта с предметни награди дават изричното си съгласие за  обявяването/публикуването на името и фамилията им в материали, анонсиращи печелившите от играта.

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят своята самоличност при предаване на наградата, чрез предоставяне на документ за самоличност със снимка (напр. лична карта).

При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си той/тя губи правото си върху наградата, а наградата се присъжда на изтеглен като резерва участник. 

Участниците в играта са запознати, че броят на наградите, които ще бъдат връчени в играта, е ограничен – 54 телевизора Philips, модел 22PFH4000/88. Всяко попълване на талон за участие гарантира участие в тегленето на наградите при равни условия, но не гарантира спечелването на награда.

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на играта с предметни награди, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати играта.

Участниците трябва да бъдат информирани за това на посочения от тях телефон за връзка в талона. В тези случаи организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с играта или прилагането на правилата на играта, са финални и се отнасят до всички участници.

Всички награди се предават на печелившите по куриер на посочения от тях в талона адрес. Участниците дават съгласието си да покрият за своя сметка всички необходими разходи за куриерската услуга. Ако някой от победителите в играта, не е съгласен да заплати тези разходи, свързани с наградата, това означава, че този участник се отказва от получаването на наградата. При получаването на награда се представя касовата бележка, удостоверяваща покупка на продукти AirWick и/или Calgon на стойност над 8.00 лева с ДДС., с номер на касовата бележка, отговарящ на номера, попълнен в талона за участие и изтеглен като печеливш. В случаите, в които участникът не може да предостави такава, неговото участие ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първата резерва от списъка с печеливши.

 1. 12.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

Съгласието с Правилата на играта с предметни награди е необходимо условие за участие в играта. Със заявяване на желанието си да участва в играта и с попълване на талон за участие, участникът безусловно приема и напълно се съгласява с настоящите правила. Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (телефон и/или имена).

Организаторът, дистрибуторът и търговската верига, в която се провежда играта, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.

 1. 13.  ПРАВИЛА НА ИГРАTA И ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Правилата на играта са достъпни в писмен (разпечатан) вариант в бюро „Информация” във всички Кауфланд магазини.

 1. 14.  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТП Рекит Бенкизер Румъния - Организатор, Аксон България ООД – Дистрибутор и „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД гарантират сигурността на Вашите лични данни и законосъобразното им обработване в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

С приемането на Правилата на играта с предметни награди, всеки участник се съгласява, че ако бъде обявен за Печеливш в играта, неговите име и фамилия ще бъдат публикувани на интернет страницата на „Кауфланд България ЕООД енд КО КД”.

Списъкът с печелившите участници ще се съхранява от „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД, гр. София, ул. Скопие 1А за срок от 1 (един) месец след получаване на копие от протокола за излъчване на печеливши.

С участието си в играта с предметни награди и доброволното предоставяне на личните си данни участникът дава своето свободно изразено, конкретно и информирано съгласие всяко от следните лица: „ТП Рекит Бенкизер“ Румъния - Организатор, „Аксон България” ООД – Дистрибутор и „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД да събира и съхранява предоставените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и настоящите Правила. Събраните съгласно Правилата на играта лични данни ще се използват за целите на играта, статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта. В случай че не сте съгласни личните ви данни да бъдат обработвани при по реда на тези Официални правила, молим да не ни ги предоставяте. В случай на отказ от участие от играта с предметни награди, както и по всяко време след приключването й, участникът има право да поиска обработването на личните му данни за целите на директен маркетинг да бъде преустановено. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата, но в такъв случай, няма да могат да продължат участието си в играта и да участват в тегленето на наградите.

 1. 15.  ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ

Участник в играта с предметни награди може да изиска отстраняването (анулирането) на регистрацията и участието си в играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си на телефона на Кауфланд – център за контакт с клиенти.

 1. 16.  РЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

За всички оплаквания отговаря Организаторът на играта с предметни награди. При постъпване на оплаквания, Организаторът е задължен да ги отстрани в най-кратък срок, като информира подалия оплакването участник за това. Организаторът има право да отстрани участници, за които подозира, че нарушават правилата на играта. Решенията на Организатора относно възможните дисквалификации са окончателни.

Настоящите Правила на играта с предметни награди ще се обявят на 02.11.2015 година в магазини Кауфланд, както и на сайта: www.finish.bg